بازرسی ۶۵ هزار اینچ کیلومتر خطوط لوله سراسری گاز در سال ۱۳۹

گزیده
اسفند91399

بازرسی 117000 اینچ کیلومتر خطوط لوله سراسری گاز در سال 1399

بازرسی 117000 اینچ کیلومتر خطوط لوله سراسری گاز در سال1399

طی یک سال گذشته ، شرکت ضیا بازرسی فنی خط لوله نفت و گاز بیش از 2332  کیلومتر خط لوله سراسری گاز را بوسیله پیگ های هوشمند بازرسی کرد. عمده کار در خطوط لوله سراسری شرکت انتقال گاز ایران (89.320 هزار اینچ کیلومتر) ، شرکت توسعه انرژی پاسارگاد (14.010هزار اینچ کیلومتر) و شرکت نفت و گاز پارس13.824) هزار اینچ کیلومتر) انجام شده است. 

اخبار مرتبط: