قطعات پلی یورتانی

توضیحات

این شرکت علاوه بر خدمات پیگ رانی ھوشمندو فعالیت ھایی در زمینھ ساخت و تامین پیگ ھای تمیز کاری رایج و خاص ، ساخت قطعات پلی یورتانی ، را در بستھ خدماتی خود بھ کارفرمایان محترم در زمینھ خطوط لولھ نفت، گاز و پتروشیمی ) انواع مدلھا و سایزھای پیگ (، و ھمچنین پوشش ھای پلی یورتانی و ترکیبی با فلز در بخش صنایع و کارخانجات معدنی؛ سیمانی با تنوع سختی و سازگار با محیطھای کاری متفاوت را ارائه می دھد.
شرکت ZOGPI با هدف انجام بازرسی خطوط لوله و با توجه به حساسیت این امور ،نیاز مند به استفاده از مواد پلی یورتانی با کیفیت مطلوب می باشد. لذا این شرکت اقدام به راه اندازي بخش پلی یورتان نمود. در راستاي این امر براي اولین بار در ایران و خاورمیانه ، دستگاه تزریق مواد پلی یورتان با نام تجاري Polytec EMC DG150 خریداري و راه اندازي نمود.