واحد ها و بخش های شرکت

توضیحات
  • بخش طراحی و ساخت
  • بخش عملیات
  • بخش تفسیر و گزارشات
  • بخش مالی و اداری
  • بخش فروش و بازرگانی