پیگ های هوشمند

توضیحات

شرکت ضیا بازرسی فنی خط لوله نفت وگاز با داشتن تیم های متخصص که سابقه طراحی و ساخت انواع پیگهای هوشمند عملیاتی را دارا میباشند اقدام به طراحی و ساخت انواع پیگ های هوشمند در سایزهای 8 تا 56 اینچ در ایران می نماید.
هندسه داخلي يك لوله در طول مراحل ساخت و تأييد، توسط فرستادن پيگ هاي مجهز به صفحات درجه بندي و يا يك پيگ هندسي كه نقشه برداري داخلي كاملي را در اختيار قرار مي دهد، مورد بررسي قرار مي گيرد. در طول مرحله عملياتي، با استفاده از يك پيگ هوشمند و يك برنامه پيگ راني اين مهم تحقق يافته و انجام مي شود تا سطح داخلي خط لوله را آماده و خطر انسداد را با نظارت بر هندسه داخلي محدود كند.

پيگ هاي تميزكاري، جرم و ذرات غبار مانند ديواره را كه خطر انسداد پيگ هوشمند در خط لوله را سبب مي شود و درگيري ديواره ها با سيستم هاي اندازه گيري را به همراه دارند از بين مي برند. هندسه داخلي توسط يك پيگ درجه بندي يا يك پيگ هندسي، مورد بررسي قرار مي گيرد.

در شرايط استثنايي بايد شرايط عملياتي را بر حسب ميزان جريان و درجه حرارت، با پيگ مطابقت داد. درجه حرارت متداول ، حدود 65 درجه سانتيگراد و ميزان سرعت پيگ هوشمند از 0.5 تا 4 متر بر ثانيه است. اگر ميزان جريان در خط لوله انتقال گاز بالا باشد، مي توان يك واحد كنترل سرعت همراه با يك سيستم باي پس را نصب كرد تا اطمينان حاصل شود كه پيگ با سرعتي كمتر از سرعت سيال درون خط حركت كرده و بنابراين هيچ آسيب ناشي از سرعت بيش از حد به پيگ و جداره داخلي وارد نمي شود.

پيگ هاي هوشمند مدرن، ابزارهايي كاملاً پيشرفته هستند كه به دليل تنوع موارد استفاده زيادي داشته و داراي تكنولوژي و پيچيدگي هاي مختلفي مي باشند. پيگ هوشمند اساساً كامپيوتري است كه داده هاي مختلف را طي دوران بهره برداري از خط لوله جمع آوري مي كند. بخش كامپيوتري كه عمدتاً متشكل از وسائل الكترونيكي است بايد كاملاٌ درزگيري شده تا از نشت سيال درون خط لوله به داخل آن جلوگيري به عمل آيد. از آنجايي كه دامنه انواع فرآورده هاي خط لوله از كاملاً قليائي تا كاملاً اسيدي متغير مي باشد، و ممكن است دماي بسيار بالايي نيز داشته باشند، عمل درزگيري بسيار حائز اهميت است. جهت توليد بسياري از پيگ ها بر مبناي سيال موجود در خط لوله، از مواد خاصي استفاده مي شود. داده ها توسط باتري هاي onboard تهيه مي شود كه از آن ها نيز بايد در برابر محيط پيرامون محافظت شود. داده ها توسط ابزارهاي مختلفي ثبت مي شوند از جمله نوار ديجيتال يا حافظه جامد در واحدهاي ديجيتالي مدرن.

تكنولوژي مورد استفاده در انجام اينگونه فعاليت ها بنا بر طرح پيگ و خدمات مورد نياز، متغير مي باشد. هر فردي كه خدمات پيگ راني را ارائه مي دهد ممكن است براي انجام خدمات داراي تكنولوژي هاي خاص و منحصر به فرد خود باشد. سوراخ سطحي، خوردگي و همچنين شكاف ها و نواقص جوش در خطوط لوله فولادي/ آهني را اغلب به وسيله پيگ هاي نشت شار مغناطيسي )MFL( شناسايي مي كنند. ساير پيگ ها به منظور شناسايي نواقص لوله از شيوه فراصوتي استفاده مي كنند. پيگ هاي كاليبره جهت تعيين نواحي خردكننده و ساير كج شكلي ها مي توانند "دايروي" خط لوله را اندازه گيري نمايند. برخي از پيگ هاي هوشمند قابليت تركيب تكنولوژي هايي همچون MFL و كاليبراسيون را در يك ابزار دارند.

در حين عمليات پيگ راني، به دليل فاصله زير زمين يا زير دريا و/ يا مواد تشكيل دهنده لوله، پيگ نمي تواند مستقيماً با دنياي بيرون خود ارتباط داشته باشد. به عنوان مثال خطوط لوله فولادي به طور قابل ملاحظه اي از ارتباطات راديويي خارج از لوله جلوگيري مي كنند. بنابراين ضروري است كه پيگ جهت ثبت حركت خود حين بهره برداري از وسايل داخلي استفاده كند. ممكن است اين كار را توسط وسايل درجه بندي خميدگي، كيلومتر شمار، و ساير تكنولوژها انجام بدهند. پيگ اين اطلاعات موقعيتي را ثبت كرده تا فاصله هاي بين هر انحنا را بتوان براي تعيين دقيق مشخص كرد.

غالباً به وسيله ابزارهاي سطحي كه مسير پيگ را توسط وسايل سمعي يا وسايل ديگري ثبت مي كنند موقعيت پيگ كنترل مي شود. هنگامي كه حس گرها مسير عبور پيگ را شناسايي مي كنند آن را ثبت نيز مي نمايند، سپس اين مورد ثبت شده را براي كنترل يا تحليل با مورد ثبت شده داخلي مقايسه مي كنند. حس گرهاي خارجي ممكن است داراي GPS با قابليت مكان يابي يا حتي قابليت نشان دادن مسير انتقال پيگ باشند اما پيگ معمولاً به تنهايي نمي تواند از GPS استفاده كند زيرا نيازمند قابليت "رديابي" ماهوارهاي مي باشد.

پس از اتمام عمليات پيگ راني، اطلاعات موقعيتي با اطلاعات ارزيابي خط لوله )خوردگي، شكاف و...( تركيب شده تا نقشه اي مكان يابي نواقص تهيه شود. به عبارت ديگر، اين اطلاعات تركيبي، مكان، نوع، و اندازه هر نقصي در لوله را در اختيار اپراتور قرار مي دهند. از اين اطلاعات براي تعيين شدت نقص موجود و همچنين كمك به گروه تعميرات در مكان يابي و تعمير فوري آن نقص بدون نياز به كندن حجم زيادي از خاك پيرامون خط لوله، استفاده مي شود.

با ارزيابي ميزان تغييرات در مورد يك نقص خاص در طول سال هاي متوالي، مي توان به منظور تعمير خط لوله قبل از اين كه هرگونه نشت يا آسيب زيست محيطي ايجاد شود برنامه هايي مبتكرانه طراحي كرد.